Hjem

Mavericks MC, Aalborg er en klub udelukkende for Harley-kørerer. Klubben blev oprettet den 30. december 2002 under en julefrokost i en af medlemmernes garage, med en Harley som vidne.

Medlemmerne og deres Harleyer

  

Ole Bertelsen
President

 

  

Christian “Bogtrykker” Molbo
VicePresident

  

Niels Sørensen
Treasurer

  

Peter “Jordbær” Nielsen
Roadmaster

  

Erik Dahl Thoft Jensen
Member

Om

Mavericks MC Aalborg

Ideen til klubben (navn og logo) blev fostret af Ole Bertelsen, som følge af for meget læsning af Lucky Luke (se hæfte nr. 33, side 33), på opfordring af Jesper Lykkegaard. Logoet kreeret af Christian “Bogtrykker” Molbo.

Vedtægter

§ 1 – Identitet
Klubben er stiftet den 30. december 2002, i Jesper Lykkegaards garage, under festlig lag.
Klubbens navn er ”MAVERICKS MC, AALBORG”.
Klubben har intet fast tilholdssted, men holder møder hvor det bedst passer sig.

§ 2 – Formål
Klubbens formål er at give folk, der interesserer sig for Harley Davidson (herefter kaldet HD) motorcykler, mulighed for at tage del i et fællesskab og sammenhold omkring HD motorcyklen samt at få mulighed for at udveksle erfaringer omkring vedligeholdelse af HD motorcykler. Endvidere er det klubbens formål at arrangere fælles motorcykeloplevelser for medlemmerne, herunder ture og socialt samvær. Klubben vil altid bestræbe sig på at fremvise et godt eksempel på HD motorcyklister og derved opretholde et godt forhold til samt fremme forståelsen for HD motorcyklister i den øvrige befolkning.

§ 3 – Medlemskab
Stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der har en HD motorcykel og gyldigt kørekort til MC. Nye medlemmer skal have en prøvetid på 1 år. Prøvemedlemmet skal udvise interesse for HD motorcyklen, for klubben samt deltage i klubaftener og andre klubaktiviteter i rimeligt omfang. Inden prøvetidens udløb afgøres eventuel optagelse ved afstemining blandt klubbens medlemmer. For optagelse skal 2/3 af medlemmerne stemme for. Der betales intet kontingent i prøveperioden, men ved optagelse betales fuldt kontingent plus indmeldelsesgebyr. Der vil ligeledes af hensyn til medlemsantallet kunne forekomme ventetider på medlemskab.
Stk. 2 Øvrige HD-interesserede kan optages som støttemedlemmer. Her er ejerskab af en HD ingen betingelse, der kræves dog
MC-kørekort.
Stk. 3 Hvis et medlem ikke kan indordne sig under klubbens regler, kan bestyrelsen bestemme, om vedkommende skal fratages medlemskabet.
Stk. 4 Klubben er ikke en rygmærke klub.

§ 4 – Kontingent
Stk. 1 Kontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling. Kontingentet betales ved indmeldelse, og derefter helårligt og senest ultimo januar. Medlemmer betaler fuldt kontingent, mens støttemedlemmer betaler 1/3 kontingent.
Stk. 2 Restancer udover 4 uger medfører automatisk udmeldelse.

§ 5 – Generalforsamling:
Stk. 1 Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af januar.

Stk. 2 Indkaldelse kan ske telefonisk til alle medlemmer med mindst 4 ugers varsel.
Stk. 3 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4 Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.
Stk. 5 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 6 Afstemning skal ske skriftligt, såfremt 1 medlem ønsker dette.
Stk. 7 Vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmer af de fremmødte stemmeberettigede.
Stk. 8 Alle øvrige sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Stk. 9 Der indkaldes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referant.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Presidenten aflægger beretning.
4. Diverse udvalg aflægger beretning.
5. Treasurer aflægger regnskab.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af President, Vicepresident, Roadmaster, Chief og Treasurer. (Dog kun hvert andet år.)
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Stk. 10 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 2/3 af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav herom.
Stk. 11 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet er stillet og indvarsles som ordinær general forsamling.

§ 6 – Ledelse
Stk. 1 På generalforsamlingen vælges President, Vice President, og Treasurer for 2 år ad gangen, således at President og Treasurer er på valg i de lige år og Vice Pesident er på valg i de ulige år. Der vælges endvidere en Chief og en Roadmaster til bestyrelsen. Chief vælges for to år ad gangen i samme valgperiode som President og Treasurer. Roadmaster vælges ligeledes for to år ad gangen, men i samme valgperiode som Vice President.
Stk. 3 Der vælges endvidere 1 bilagskontrollant.
Stk. 4 Kun medlemmer, der er tilstede ved generalforsamlingen, eller har givet skriftligt tilsagn forinden, kan vælges til bestyrelsen.

§ 7 – Regnskab
Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 30. december til 31/12 2003.

§ 8 – Opløsning
Stk. 1 Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Afgørelsen skal træffes på samme måde som ved vedtægtsændringer.
Stk. 2 Såfremt klubben opløses skal evt. midler drikkes op i en fest ingen nogensinde har set magen til.

 

Fotos

Highlights from the past
Et par billeder fra vores mange ture i ind- og udland.